Disclaimer

;

Disclaimer

1. INSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Toegang en/of gebruik van de site www.kub.be houdt een automatische en onbeperkte instemming in met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Gelieve de site niet te raadplegen noch te gebruiken wanneer u niet met deze voorwaarden kan instemmen.

KUB bvba behoudt zich het recht voor deze voorwaarden wanneer dan ook aan te passen. De gebruiker of raadpleger stemt impliciet in met deze wijzigingen bij toegang tot de website. KUB bvba raadt daarom aan op regelmatige basis de gebruiksvoorwaarden na te lezen. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vormen het geheel van overeenstemmingen tussen KUB bvba en de gebruiker. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op en domineren elke aanvulling of wijziging in deze site.

2. TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot de inhoud van deze site is kosteloos, m.u.v. eventuele verbindingskosten. Abonnement of voorafgaande inschrijving zijn niet van toepassing.

KUB bvba behoudt zich het recht voor om wanneer dan ook en zonder voorafgaande waarschuwing aan de gebruiker de inhoud van de site – deels of volledig – te wijzigen of tijdelijk of permanent te schrappen. KUB bvba kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3. EIGENDOM VAN DE SITE

Deze site is de exclusieve eigendom van KUB bvba, Oudenaardseweg 54, 9790 Wortegem-Petegem – België.

4. RECHTEN

KUB bvba is eigenaar en/of gebruiker onder licentie van alle foto’s, geluiden, gegeven, beelden, video’s, teksten, illustraties, titels, geanimeerde sequenties … zoals te vinden op de site. Dit geldt ook voor sommige software (deels), het concept, de databanken en de vorm. Deze onderdelen worden beschermd door de geldende wetten op auteursrecht, intellectuele eigendom, databankrechten, naburige rechten en sui generis rechten.

Enkel voor privé-gebruik – en onder voorbehoud van wijziging van het origineel – staat KUB bvba een elektronische kopie toe voor een deel of geheel van de constituerende delen van de website. Bovendien mag het gebruik ervan niet ingaan tegen de wetten en reglementen terzake.

Onder voorbehoud van schriftelijke toestemming van KUB bvba kan de verkoop, reproductie, het kopiëren of exploitatie met een ander dan bovenstaand doel, verspreiding, wijziging of gebruik – al dan niet met commercieel doel – strafrechtelijk bestrafte namaak inhouden. Wanneer hij dus geen toestemming heeft, verbindt de gebruiker zich ertoe bovenstaande handeling niet te stellen alsook o.a. headers te reproduceren of wijzigen om de herkomst van de inhoud te verhullen.

Alle spontane aanbevelingen of informatie, bezorgd op eender welke manier worden beschouwd als niet aan enig eigendomsrecht onderworpen en niet-confidentieel. KUB bvba wordt – zonder vergoeding – eigenaar voor exclusief en volledig gebruik

5. MERKEN

Alle op de site voorkomende merken en logo’s van KUB bvba of andere vennootschappen van KUB bvba, zijn beschermd en gedeponeerd voor de Benelux en/of andere landen. De inbreukmaker is aansprakelijk voor merkinbreuk: gebruik van deze merken en logo’s wanneer hij geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de merkhouder heeft bekomen.

6. GEBRUIK VAN DE SITE EN VAN HAAR INHOUD

Site-gebruikers verkrijgen van KUB bvba een persoonlijk en niet-exclusief recht ter raadpleging voor privédoeleinden, dat om het even wanneer kan beëindigd worden door KUB bvba zonder enige schadevergoeding of opzeggingstermijn. Het is strikt verboden informatie uit deze site te verkopen of voor commerciële doeleinden aan te wenden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KUB bvba.
De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Hieronder wordt verstaan: geen onrechtmatige daden stellen die o.a. de site schade kunnen toebrengen, overbelasten of buiten werking stellen of die rechten van derden aantasten. Ook zal de gebruiker geen enkele handeling op de website stellen die op een of andere manier het imago en de naam van KUB bvba of diens producten besmeurt.
Zo zal de gebruiker ook geen onwettige, lasterlijke, obscene, racistische of andere laakbare wijze van verzending van inhoud of element van de site via e-mail of anders hanteren.
De kosten (niet beperkt tot maar inclusief redelijke advocatenhonoraria en -kosten) uit inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden, uit foutief gebruik van de site, uit deelname van inbreuk op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van KUB bvba door derden, worden gedragen door de gebruiker. Zo ook neemt de gebruiker de vergoeding, vrijwaring en indien vereist de verdediging van KUB bvba op zich.

7. AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE INHOUD VAN DE WEBSITE

KUB bvba staat niet garant voor de site en samenhangende diensten m.b.t. werking, beschikbaarheid, continuïteit en/of toegang. Voor werking noch inhoud verleent KUB bvba impliciet noch expliciet een waarborg. De site wordt als dusdanig geleverd, binnen het wettelijk toegestane. KUB bvba streeft naar juistheid van informatie die ze op de site plaatst, zij waarborgt echter volledigheid noch juistheid. Ook wijst KUB bvba iedere aansprakelijkheid af m.b.t. virussen voortvloeiend uit downloads via links of e-mailverwijzingen op de site.
Directe noch indirecte schade, al dan niet commercieel, die volgt uit het gebruik van de site kan niet verhaald worden op KUB bvba.

8. PERSOONSGEGEVENS

a. Persoonsgegevens verzameld door KUB bvba

8.1. KUB bvba bewaart en beschouwt volgende informatie als persoonsgegevens bij bezoek aan de site:
  • – alle vrijwillig verstrekte informatie aan KUB bvba;
  • – alle informatie m.b.t. de pagina’s die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd;
  • – het e-mailadres van de gebruiker (bij elke vorm van dergelijke communicatie op de site);
  • – alle informatie m.b.t. (pagina’s op) andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen.
8.2. KUB bvba hanteert cookies op haar site: een bestand verstuurd door een internetserver dat zich op de hard disk van uw computer installeert. Een cookie onthoudt sporen van bezochte sites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Op die manier tracht KUB bvba u nog beter te bedienen bij een volgend bezoek. Zie ook de cookies policy op de site.
8.3. Ook bij ontvangst of overdracht van gegevens op de site, behoudt KUB bvba het recht erkende codereringstechnieken – erkend volgens de gebruikelijke standaarden in de IT-sector – te gebruiken.
8.4. KUB bvba zal de bepalingen respecteren volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

b. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door KUB bvba

KUB bvba gebruikt deze gegevens om inlichtingen m.b.t. updates te verspreiden, om informatie in te winnen, aanbevelingen te verkrijgen, voor commerciële doeleinden zoals direct marketing, voor statistisch onderzoek, voor mededelingen m.b.t. producten, voor optimalisatie van de site, voor contact met de bezoeker en elk ander commercieel of administratief doel. De gegevens kunnen worden overgedragen aan derden voor commerciële doeleinden door KUB bvba (als verantwoordelijke voor de verwerking ervan) of zijn verwerkers.
KUB bvba zal de gebruiker contacteren wanneer en vooraleer men bovenstaande gegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken. Zo geeft men de gebruiker de kans om kennis te nemen van het gewijzigd reglement m.b.t. bescherming van persoonlijke gegevens en om deelname te weigeren.

c. Recht van toegang, verzet en verbetering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 heeft men het recht om de verwerking van persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.
Hiervoor kan de gebruiker contact opnemen met KUB bvba:
per post: KUB bvba Oudenaardseweg 54, 9790 Wortegem-Petegem – België.

d. Over communicatie via e-mail

KUB bvba is gemachtigd door de gebruiker, haar – o.a. – promotionele e-mails te sturen.
De gebruiker kan steeds een e-mail sturen naar info@kub.be, als zij liever geen dergelijke mails wenst te ontvangen.

e. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid?

KUB bvba is te bereiken:
per e-mail: info@kub.be
per post: KUB bvba Oudenaardseweg 54, 9790 Wortegem-Petegem – België.

9. HYPERTEKSTKOPPELINGEN

Vooraf moet KUB bvba de links goedkeuren naar zowel deze als andere websites.
Deze andere sites van derden worden niet gecontroleerd door KUB bvba. Zo kan KUB bvba dus niet verantwoordelijk worden geacht of aansprakelijk worden gesteld voor enige inhoud, informatie of materiaal op deze bronnen of websites, door ons gelinkt. Ook houden deze links instemming noch samenwerking in tussen hun aanbieder en KUB bvba.
Bovendien kan KUB bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor bewezen of vermeende schade, voortvloeiend uit goederen en diensten op, of gebruik en vertrouwen in de inhoud van deze derden-sites.
Dit heeft als gevolg dat de gebruiker die vertrouwt op deze inhoud, alle risico’s hiermee verbonden draagt en ervoor verantwoordelijk is.

10. GELDIGHEID VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toepassing of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen wordt niet aangetast wanneer blijkt dat een van deze voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht of niet toepasselijk is.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Uitsluitend de rechtbanken van Oudenaarde zijn voor deze materie bevoegd en deze voorwaarden zijn uiteraard onderhevig aan het Belgisch recht. KUB bvba behoudt zich het recht voor rechtsvorderingen in te stellen tegen wie handelt op een onwettelijke, ongeoorloofde wijze of in overtreding met deze voorwaarden.

12. CONTACTGEGEVENS

Voor vragen en opmerkingen m.b.t deze voorwaarden, contacteer ons:
via deze website of per e-mail: info@kub.be
per post: KUB bvba Oudenaardseweg 54, 9790 Wortegem-Petegem – België.

13. UITGEVER

KUB bvba Oudenaardseweg 54, 9790 Wortegem-Petegem – België.
e-mail: info@kub.be
© 2016 KUB bvba, alle rechten voorbehouden.